2 Th2 2015

Danh sách doanh nghiệp Ô-man xuất nhập khẩu dây cáp điện

BuyerAd Dhahirah Governorate, Oman

Mô tả chi tiết

Danh sách doanh nghiệp Ô-man xuất nhập khẩu dây cáp điện
1. Modern Steel Mills LLC
Điện thoại: +968 24449039
Fax: +968 64449064
E-mail: future97@omantel.net.om
2. Nuhas Oman LLC
Điện thoại: +968 24449007/ 08
Fax: +968 24446493
E-mail: marketing@nuhasoman.com
3. Oman Aluminum Manufacturing Industry
Điện thoại: +968 24529000
Fax: +968 24494986
E-mail: headhra@oapil.com
4. Oman Cables Industry SAOG
Điện thoại: +968 244496464
Fax: +968 24446096
E-mail: omancables@omancables.com
www.vietnamexport.com
5. Oman Cables Industry SAOG
Điện thoại: +968 244496464
Fax: +968 24446096
E-mail: omancables@omancables.com
6. Abu Yasin Trading & Marketing LLC
Điện thoại: +968 24446777
Fax: +968 24446788
E-mail: shiga@ayint.com
7. Nuhas Oman LLC
Điện thoại: +968 24449007/08
Fax: +968 24446493
E-mail: marketing@nuhasoman.com

Danh mục việc làm: Thiết Bị Điện. Tin hết hạn vào Bất tận.

896 Tổng số lượt xem, 1 ngày hôm nay

Nộp đơn cho công việc này

Bản quyền ; 2018 Giao thương toàn cầu.